Všeobecné podmínky

Níže uvedené podmínky specifikují vztah mezi Internetové poradenství, s. r. o. (dále jen „IP“) IČ: 09829393 a návštěvníky/uživateli portálu primarande.cz a zákazníky (dále jen „uživatel) využívající jejich služeb. Tyto podmínky uvádí, za jakých podmínek dochází k užívání jejich služeb.

Přijetí smlouvy týkající se všeobecných podmínek

Při vytvoření profilu na stránkách Primarande.cz uživatel bere na vědomí a souhlasí s následujícími podmínkami.

IP má právo na změnu podmínek této Smlouvy a podmínek poskytování Služby. IP může ke změně přistoupit z rozličných důvodů např. z důvodů změn v zákonech a předpisech, změn obchodních podmínek, změn technologického řešení. Za platnou je považována nejaktuálnější verze. Pokud se jedná o změny zásadního rozsahu, bude o nich Uživatel adekvátním způsobem informován, a to prostřednictvím e-mailu. Pokud bude-li uživatel využívat službu i po změně podmínek, je jeho aktivita pokládána za souhlas s novými podmínkami.

Přístup

Uživatel má oprávnění přístupu k službám IP a využívání jejich služeb po kompletní registraci uživatelského profilu. V rámci registrace je uživatel povinen zadat přístupové heslo a uživatelské jméno. Dále je v rámci registrace nutné uvést e-mailovou adresu a vyplnit konkrétní registrační formulář.

Rozsah služeb

IP poskytuje uživatelům přístup k databázovému systému. V systému jsou obsaženy profily jiných uživatelů a informace o nich. Registrovaní uživatelé mají možnost v databázi vyhledávat a zobrazovat profily jiných uživatelů a navázat s nimi kontakt. Za veškerý obsah publikovaný v rámci profilu uživatele nese plnou a výhradní odpovědnost uživatel.

Stránky Primarande.cz poskytují služby bezplatného i komerčního charakteru. Registrace je bezplatná a v rámci bezplatného členství má uživatel nárok na vytvoření profilu, vyhledávání a zobrazování profilů jiných uživatelů, získávat a číst zprávy od jiných uživatelů.

Za poplatek má uživatel možnost kontaktovat jiné uživatele a zasílat jim zprávy.

IP poskytuje bezplatné i placené služby. Díky bezplatné registraci může uživatel vytvořit profil, zobrazit profily ostatních uživatelů a číst zprávy od ostatních uživatelů. Stejně tak může Uživatel bezplatně označit profily ostatních Uživatelů. Pokud si dva uživatelé navzájem označí profil, zobrazí se to oběma uživatelům. Uživatel vždy plně informován o nákladech, obsahu a rozsahu Služeb, ceně a platebních podmínkách.

Oprávnění

Služby IP nejsou určeny pro osoby mladší osmnácti let. Při podezření, že je služby využívána neoprávněnou osobou, má IP oprávnění vyžádat si ověření identity této osoby příslušným úředním dokumentem. Odmítne-li osoba podstoupit ověření, případně je-li zjištěno že se jedná o neoprávněnou osobu, má společnost IP právo vyloučit tuto osobu z používání služeb stránek Primarande.cz.

Vytvořením účtu a používáním služby uživatel vědomě prohlašuje že:

 • může uzavřít závaznou smlouvu s IP
 • bude dodržovat tuto smlouvu a všechny příslušné místní, státní, národní a mezinárodní zákony, pravidla a předpisy; a
 • nikdy se nedopustil závažného trestného činu nebo trestného činu (nebo obdobného trestného činu), sexuálního zločinu nebo násilného trestného činu a není veden jako sexuální delikvent v žádném státním, federálním ani místním registru sexuálních delikventů.

Ukončení bezplatného členství

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli smazat svůj profil bez udání důvodu.
 2. Společnost IP si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu odmítnout registraci uživatele
 3. Pokud uživatel poruší všeobecné podmínky, může společnost IP kdykoli ukončit členství bez předchozího upozornění
 4. Po ukončení členství zanikají veškeré povinnosti provozovatele ukládat údaje o uživateli, ledaže zákonné doby uchování vyžadují uložení.

Nákupy

V případě využití zpoplatněných služeb IP, vstupuje uživatel vždy do nového smluvního vztahu se společností IP. Placené služby jsou zcela odděleny od bezplatného používání databázového systému IP. Jednotlivé smlouvy nepředstavují předplatné. Smlouva je uzavřena pokud Uživatel vybere zpoplatněnou Službu, přijme platební povinnost a potvrdí je stisknutím tlačítka „Koupit“. Služby podléhající poplatkům podléhají také místním podmínkám.

 1. Nákupy na Primarande.cz

  Jestliže Uživatel uskuteční nákup prostřednictvím služby Primarande.cz, je obeznámen s tím a souhlasí, že zaplatí IP veškeré související poplatky za služby, které si koupil, za uvedenou cenu, stejně tak jako veškeré související náklady a daně. Společnost IP je oprávněna inkasovat poplatky vybranému poskytovateli plateb.

 2. „Zlaťáky“

  Po uzavření smluvního vztahu na placené služby, obdrží uživatel množství zlaťáků, vybrané v rámci objednávkového procesu, které je připsáno ve formě kreditu na účet uživatele. Za 50 zlaťáků je možné odesílat zprávy dalším uživatelům. V případě, že se na účtu již nenachází potřebné množství zlaťáků, není možné odesílat další zprávy. Uživatel může zakoupit další zlaťáky prostřednictvím objednávkového procesu a uzavřením nové kupní smlouvy.

 3. Virtuální položky

  Zlaťáky jsou pouze virtuální položky. Tyto zlaťáky je možné zakoupit pouze prostřednictvím stránky Primarande.cz. Virtuální zlaťáky mají omezenou licenci a podléhají podmínkám uvedeným v této smlouvě. Zlaťáky zakoupené uživatelem budou uživateli licencovány a uživatel bere na vědomí, že na něj nebude převeden žádný titul ani vlastnictví virtuálních položek. Tato smlouva nebude vykládána jako prodej práv k virtuálním položkám. Zůstatek zlaťáků na uživatelském účtu ve nepředstavuje skutečný zůstatek na účtu ani neodráží žádné uložené hodnoty, ale představuje rozsah licence uživatele. Jestliže nejsou zlaťáky využity, nejsou za ně účtovány žádné poplatky, ale v případě ukončení činnosti a poskytování služeb stránek Primarande.cz, platnost zlaťáků končí v souladu s podmínkami této smlouvy. IP má právo zlaťáky spravovat, regulovat, kontrolovat, upravovat nebo odebírat. Pokud IP uplatní kterékoli z těchto práv, nenese odpovědnost za uživatele ani za třetí strany. Převod, prodej či přijímání zlaťáků další osobě čí od další osoby není dovoleno. Všechny nákupy zlaťáků provedené na stránkách Primarande.cz jsou konečné a nevratné.

 4. Vrácení peněz

  Uživatel je obeznámen s tím, že IP není z žádného důvodu povinno vrátit peníze a nebude mít nárok na žádné peníze ani jinou kompenzaci za nevyužité virtuální položky, pokud je účet uzavřen, ať už úmyslně nebo neúmyslně. IP však každou žádost o vrácení finančních prostředků posoudí a zváží a bez uznání jakékoli zákonné povinnosti.

  Všechny poplatky za nákupy jsou nevratné a za částečně využitá období neexistují žádné náhrady ani kredity.

Platební podmínky

 1. Poplatek za zaplacené služby je třeba zaplatit předem společnosti IP a je vybírán v plné výši platební metodou vybranou v procesu objednávky, jako je kreditní karta, inkaso, online bankovnictví, karta Paysafe nebo PayPal. Po úspěšném dokončení procesu objednávky budou zlaťáky okamžitě připsány na uživatelský účet, nejpozději však do 2 hodin.
 2. IP má právo nechat veškeré platby zpracovat externím poskytovatelem služeb.

Povinnosti uživatele

 1. Za obsah svého profilu odpovídá uživatel. Uživatel je výlučně zodpovědný za veškeré poskytnuté informace a materiály. Nepravdivé zkreslení údajů může vést k občanskoprávnímu a trestnímu řízení a opravňovat společnost IP k zablokování uživatelského profilu.
 2. Uživatelům není dovoleno používat služby stránek Primarande.cz pro komerční nebo reklamní účely. Uživatel také není oprávněn čerpat data za účelem takto získaných informací.
 3. Uživatel je povinen zacházet se svými přihlašovacími údaji důvěrně a neposkytovat je třetím osobám. Při podezření o zneužití těchto údajů, kontaktuje uživatel společnost IP, která provede patřičná bezpečnostní opatření.
 4. Není povoleno na stránkách Primarande.cz zveřejňovat jakkoliv explicitní obsah
 5. Uživatel bere na vědomí existenci operátorských profilů moderovaných ze strany IP za účelem poskytování komunikačních služeb.
 6. Uživatel se dále zavazuje, že nebude zneužívat Služby stránek Primarande.cz
  • nebude od jiných uživatelů vyžadovat sexuálně explicitní materiály
  • nebude publikovat rasově zabarvené či jinak nezákonné materiály a zprávy
  • nebude vyhrožovat ostatním uživatelům
  • nebude ostatní uživatele prokazatelně obtěžovat
  • nebude publikovat materiály chráněné autorským právem
  • nebude zachytávat žádné e-maily ani jiné zprávy
  • nebude využívat služby seznamky ke komerčním účelům;
  • v profilových údajích nebude zmiňovat žádná jména, adresy, telefonní nebo fax čísla, adresy messengerů, e-maily nebo URL;
  • nebude shromažďovat, ukládat ani zpracovávat žádné osobní údaje o jiných Uživatelích.
 7. Při porušení zmíněných podmínek má IP právo okamžitého zablokování profilu a přístupu uživatele, a to bez předchozího upozornění.
 8. Pokud uživatel prokazatelně využije služeb stránek Primarande.cz pro komerční účely, bude mu udělena pokuta ve výši 10 000 EUR za každé prokázané porušení. Tím nejsou ovlivněny další nároky na náhradu škody.

Porušení povinností uživatele

Dojde-li k porušení podmínek uvedených v této smlouvě, má společnosti IP nárok na okamžité smazání profilu uživatele.

Komunikace

 1. IP zřizuje uživateli elektronickou schránku sloužící ke komunikaci formou zpráv s dalšími uživateli a pro komunikaci se společností IP. Důležitá upozornění od firmy IP bude uživatel získávat prostřednictvím zadané e-mailové adresy.
 2. Za vzájemnou komunikaci a obsah komunikovaného sdělení jsou výhradně odpovědní uživatelé.
 3. Ve výchozím nastavení uživatel přijímá oznámení, která zahrnují upozornění na přijaté zprávy z chatu, návštěvy profilu jinými uživateli atd... Oznámení lze vypnout v nastavení.
 4. IP používá pro zábavu uživatelů profesionální animátory a operátory, kteří nejsou v systému samostatně identifikováni. Tato služba je poskytována v nejvyšší kvalitě. Skutečné schůzky s těmito operátory nejsou možné. Uživatelé jim mohou posílat zprávy pouze na portálu.

Reklama a informační bulletiny

Uživatel vytvořením registrace na stránkách Primarande.cz uděluje souhlas se zasíláním informačních zpráv souvisejících se stránkami Primarande.cz a poskytováním služeb.

Služby třetích stran

Stránky mohou obsahovat reklamní sdělení a odkazy na jiné webové stránky a zdroje. Firma IP neručí za podmínky nebo jednání těchto třetích stran.

Změna Všeobecných podmínek

IP má právo tyto podmínky kdykoliv změnit, jestliže změnou nedojde k podstatnému ovlivnění ustanovení smluvního vztahu. Podstatnými ustanoveními se rozumí ustanovení týkající se zejména rozsahu a typu poskytovaných služeb včetně ustanovení o ukončení. IP je oprávněno provádět změny k odstranění jakýchkoli nedostatků ve smlouvě, a to zejména z důvodu právních změn a změn judikatury.

Odpovědnost IP

 1. Internetové poradenství nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a bezpečnost dat, která jsou publikována na profilech uživatelů. IP taktéž nezodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za správnost obsahu uživatelských profilů. Může docházet i přes vyslovený zákaz k publikování nesprávných či nezákonných informací a obsahu. Taktéž služby společnosti IP mohou být přes vyslovený zákaz zneužívány k nevhodným či nezákonným účelům.
 2. IP je primárně poskytovatelem IT služeb a přístupu do databáze profilů uživatelů. IP nepříjmá žádnou odpovědnost za ztrátu dat, přenos dat nebo za selhání systému z důvodu vyšší moci nebo technických závad.
 3. IP nenese a nepřebírá žádnou odpovědnost v případě zneužití informací jiným uživatelům a třetím stranám. Rovněž tak IP nenese zodpovědnost v případě neoprávněného vstupu třetích osob do systému a neoprávněného získání informací a dat, pokud IP tento přístup neumožnili.
 4. IP nese odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost. To neplatí v případě porušení základních smluvních povinností, v případě úrazu na zdraví, těle nebo zdraví nebo v případě škod vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za výrobek. Základní smluvní závazky jsou ty, jejichž splnění je nezbytné k dosažení účelu smlouvy.
 5. Jestliže dojde k drobnému porušení povinností, které je zásadní pro dosažení účelu smlouvy z nedbalosti, bude odpovědnost IP omezena na výši škody, která je předvídatelná a typická pro daný typ činnosti.

Práva

 1. Uživatel uděluje společnosti IP nevýhradní, přenosné, geograficky neomezené a časově omezené užívací právo na obsah, který vytvořil nebo nahrál do databáze, včetně obrázků, textů a videí.
 2. Uživatel čestně prohlašuje, zveřejněný nebo vytvořený obsah a jeho použití žádným způsobem neporušuje práva třetích stran, autorská práva nebo jiná vlastnická práva.

Ochrana údajů

IP má právo shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje uživatele. Uchovávání osobních údajů se řídí zákonnými ustanoveními a zásadami GDPR.

Pokyny ke zrušení

 1. Právo na zrušení

  Uživatel má právo zrušit platné smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Za účelem uplatnění práva na odstoupení nás musí uživatel informovat (adresa:) prostřednictvím jednoznačného prohlášení e-mailem o svém rozhodnutí.

 2. Důsledky zrušení

  Jestliže dojde k zrušení smlouvy uživatelem, budou mu vráceny uhrazené a nevyužité platby a to zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy uživatelem. Pro tuto úhradu použijeme stejné platební prostředky, jaké použil pro původní transakci.

  Pokud uživatel požádal, aby služba byla zahájena během doby zrušení, zaplatí nám přiměřenou částku rovnající se podílu již poskytnutých služeb až do doby, kdy nás uživatel upozorní na uplatnění práva na zrušení s ohledem k této Smlouvě ve vztahu k celkovému rozsahu Služeb stanovených ve Smlouvě.

 3. Vzorový formulář pro zrušení

  Chcete-li smlouvu zrušit, vyplňte tento formulář a zašlete nám na e-mail info@primarande.cz:

      Já/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*) /poskytování následujících služeb (*)
      Objednáno dne (*) /přijato dne (*)
      Jméno (jména) zákazníka (zákazníků)
      Adresa zákazníka (zákazníků)
      Podpis zákazníka (zákazníků) (pouze pro písemnou korespondenci)
      Datum
            
 4. Právo na zrušení a vrácení peněz předčasně zaniká, pokud zakoupená služba uživatelem byla společností IP plně poskytnuta před tím, než uživatel uplatní své právo na zrušení.

Závěrečná ustavení

 1. Právní vztah mezi společností IP a uživatelem se řídí zákony a právním řádem České republiky
 2. Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatná nebo neúplná, platnost zbývajících všeobecných podmínek zůstane nedotčena.